Andel i Oksval Båthavn SA

Andelenes dekker etablering av medlemsforholdet/andelen. Denne blir ikke tilbakebetalt ved avslutning av medlemsforholdet.

Kr. 500,-

Medlemsavgift, alle medlemmer

Kr. 600,-

Kjøp og salg av plasser pr cm bredde

Alt kjøp og salg går gjennom styret i havna. Alt salg til medlemmer på venteliste. Oppgjør for salg av plass vil finne sted når havnen har fått innbetaling fra kjøper av plassen. Ved beregning av nødvendig bredde på eierplass, se bruksreglenes punkt 3.

Kr. 200,-

Årsavgift Eiere (sommerhavn)

Strøm betales etter forbruk.

Båteiere som unnlater å fjerne sine båter innen utløpet av fristen avslutning av vinterhavn (23/4) og etter avslutning av sommerhavn (23/9), blir belastet med et gebyr på kr. 1.000,- per påbegynt dag.

Kr. 3.200,- + kr. 4,50 per eiet cm bredde

Helårsavgift Eiere (dekker sommer og vinterhavn)

Kr. 5.200,- + avgift per eiet cm bredde (se Årsavgift Eiere)

Årsavgift Eiere som ikke benytter plasser

(kommer i tillegg til medlemsavgift)

Se bruksreglenes punkt 4 om benyttelse av båtplass og betaling av årsavgift. Eiere som bestiller helårshavn innen angitt frist (se årsplan), får 1 faktura og et avslag på kr. 500,- (se "Helårsavgift Eiere").

Kr. 2,25 per eiet cm bredde

Leiepriser medlemmer

Fast pris per plass avhengig av hvor bred plass man trenger. Havnesjefen tildeler plass etter en vurdering av den enkelte båt.

 

Småplasser (4,5 m utriggere, ikke gangbar)

Kr. 4.950,-

Inntil 2 meter - fra midt til midt på utrigger

Kr. 6.600,-

Inntil 3 meter - fra midt til midt på utrigger

Kr. 8.250,-

Inntil 4 meter - fra midt til midt på utrigger

Kr. 11.500,-

Inntil 5 meter - fra midt til midt på utrigger

Kr. 14.850,-

Over 5 meter  - fra midt til midt på utrigger

Kr. 16.500,-

Plass anses tildelt når den er betalt. Leiere har de samme plikter som eiere mht. dugnad og vaktordninger. Strøm betales etter forbruk.

Båteiere som unnlater å fjerne sine båter innen utløpet av fristen avslutning av vinterhavn (23/4) og etter avslutning av sommerhavn (23/9), blir belastet med et gebyr på kr. 1.000,- per påbegynt dag.

 

Korttidsleie for medlemmer (gjelder i sommersesongen f.o.m. 1. mai t.o.m. 23. september og kun etter tildeling av plass fra havnesjef)

 

Per påbegynt måned.

Kr. 3.000,-

Per uke

Kr. 1.000,-

Dag eller døgnleie, pris pr påbegynt dag /døgn

Kr. 150,-

Vinterhavn

 

Vinterhavn uten strøm og uten bobler/ispropell

Eier

Leier

Kr. 1.100,-

Kr. 2.200,-

Vinterhavn i bobleanlegg. Strøm betales etter forbruk.

Eier

Leier

Kr. 2.500,-

Kr. 3.500,-

Båteiere som unnlater å fjerne sine båter innen utløpet av fristen avslutning av vinterhavn (23/4) og etter avslutning av sommerhavn (23/9), blir belastet med et gebyr på kr. 1.000,- per påbegynt dag.

Strøm betales kvartalsvis, etterskuddsvis etter målt forbruk (eget, personlig strømkort)

Faktisk strømpris pr kWh + 30%

Gjestehavn

 

Dagspris

Døgnpris

Maksimal liggetid: 3 døgn. Betaling utføres med Vipps

Kr. 100,-

Kr. 200,-

Bruk av kranen

Pris for medlemmer
Standard kranløft 

Pris for gjester (ikke medlemmer)
Standard kranløft

 


Kr. 2.000,-


Kr. 3.000,-

Gebyrer

For ikke å møte opp til dugnad eller vaktordninger er det vedtatt følgende reaksjonsmønster.

 

Dugnadsgebyr. Gebyret gjelder manglende oppmøte på dugnad i løpet av et år. Medlemmene må selv besørge signering av dugnadsprotokoll.

Kr. 500,-

Frikjøpsgebyr fra dugnad. Medlemmene har anledning til å kjøpe seg fri fra dugnadsarbeid. Medlemmer som har kjøpt seg fri fra dugnad vil beholde samme status inntil annet blir meddelt.

Kr. 400,- per år

Vaktgebyr, - ved uteblivelse

1. Gang

Kr. 1.500,-

2. Gang

Kr. 3.000,-

3. Gang

Eksklusjon fra havna

Medlemmer må selv sørge for å bytte vakt innbyrdes hvis tildelt termin iht. vaktliste ikke passer. Det reageres strengt for ikke oppmøte ved vakt pga. problemer for de som evt. må sitte alene. Den som er satt opp på vaktlisten er ansvarlig for fremmøte for den som tar vakten på hans/hennes vegne. For informasjon om vakt og vaktbytte, se medlemssystemet (Gnist).

 

Purregebyrer, pr. gang etter forfall.

Kr. 150,-

Morarente

p.t. 12 % p.a.