Priser

Andel i Oksval Båthavn SA

Andelenes dekker etablering av medlemsforholdet/andelen. Denne blir ikke tilbakebetalt ved avslutning av medlemsforholdet.

Kr. 500,-

 

 

Medlemsavgift, alle medlemmer

Kr. 500,-

 

 

Kjøp og salg av plasser pr cm bredde

Alt kjøp og salg går gjennom styret i havna. Alt salg til medlemmer på venteliste. Oppgjør for salg av plass vil finne sted når havnen har fått innbetaling fra kjøper av plassen. Ved beregning av nødvendig bredde på eierplass, se bruksreglenes punkt 3.

Kr. 200,-

 

 

Årsavgift Eiere

Kr. 3.000,-

 

 

Årsavgift Eiere som ikke benytter plasser

(kommer i tillegg til medlemsavgift)

Se bruksreglenes punkt 4 om benyttelse av båtplass og betaling av årsavgift. Eiere som bestiller helårshavn innen angitt frist (se årsplan), får 1 faktura og et avslag på kr. 500,-.

Kr. 500,-

 

 

Leiepriser medlemmer

Prisene er endret for sesonger 2014. Endringen medfører en overgang fra pris per cm (inkl. fendring og andel gangbar utrigger), til en fast pris per plass avhengig av behov for lysåpning. Havnesjefen tildeler plass etter en vurdering av den enkelte båt.

 

Småplasser (4,5 m utriggere, ikke gangbar)

Kr. 4.500,-

Inntil 2 meter lysåpning

Kr. 6.000,-

Inntil 3 meter lysåpning

Kr. 7.500,-

Inntil 4 meter lysåpning

Kr. 10.500,-

Inntil 5 meter lysåpning

Kr. 13.500,-

Over 5 meter lysåpning

Kr. 15.000,-

Plass anses tildelt når den er betalt. Leiere har de samme plikter som eiere mht dugnad og vaktordninger.

 

 

 

Korttidsleie for medlemmer

 

Pr påbegynt mnd - sesong fra mai tom sept, dvs 5 mnd

Kr. 3.000,-

Uke

Kr. 1.000,-

Dag eller døgnleie, pris pr påbegynt dag /døgn

Kr. 150,-

 

 

Vinterhavn

 

Vinterhavn uten strøm og bobler/ispropell

Eier

Leier

Kr. 1.000,-

Kr. 2.000,-

Vinterhavn i Bobleanlegg. Strømforbruk i egen båt belastes markedspris (strømmåler)

Eier

Leier

Kr. 2.500,-

Kr. 3.500,-

 

 

Gjestehavn

 

Gjester til havnen kan ligge gratis på anviste gjesteplasser i inntil 3 døgn. Liggetid ut over 3 døgn må avtales med havnesjef

Gratis

 

 

Bruk av kranen (pris per løft)

Merk at tjenesten utføres av Nesodden marina service AS - telefon 479 00 400, epost nesoddenmarinaservice@gmail.com. Tjenesten blir fakturert. Faktureringsunderlag må signeres av den som blir løftet før båten settes ut.

 

Medlemmer.

Kr. 35,- per fot + 25% mva.

Ikke medlemmer.

Kr. 45,- per fot + 25% mva.

For kranløft som gjennomføres utenfor havnens annonserte åpningstid.

Kr. 500,- + 25% mva

Utover 1 døgn (24 timer) på brygga - pr døgn

Medlemmer

Ikke medlem

Kr. 400,- + 25% mva.

Kr. 500,- + 25% mva.

Ventegebyr, kranfører venter etter avtalt tid, per påbegynt time

Kr. 500,- + 25% mva.

 

 

Gebyrer

For ikke å møte opp til dugnad eller vaktordninger er det vedtatt følgende reaksjonsmønster.

 

Dugnadsgebyr. Gebyret gjelder manglende oppmøte på dugnad i løpet av et år. Medlemmene må selv besørge signering av dugnadsprotokoll.

Kr. 500,-

Frikjøpsgebyr fra dugnad. Medlemmene har anledning til å kjøpe seg fri fra dugnadsarbeid. Medlemmer som har kjøpt seg fri fra dugnad vil beholde samme status inntil annet blir meddelt.

Kr. 400,- per år

Vaktgebyr, - 1. Gang

Kr. 1.500,-

2. Gang

Kr. 3.000,-

3. Gang

Eksklusjon fra havna

Medlemmer må selv sørge for å bytte vakt innbyrdes hvis tildelt termin iht. vaktliste ikke passer. Det reageres strengt for ikke oppmøte ved vakt pga. problemer for de som evt. må sitte alene. Den som er satt opp på vaktlisten er ansvarlig for fremmøte for den som tar vakten på hans/hennes vegne. For informasjon om vakt og vaktbytte, se medlemssidene på http://www.obh.no/

 

Purregebyrer, pr. gang etter forfall.

Kr. 150,-

Morarente

p.t. 12 % p.a.

 

 

Diverse priser (priser og tilbud kan variere, kontakt havnekontoret)

Neptuns gaffel

Kr. 500,-

Ekstra fender

Kr. 300,-

Landstrømskabel

Kr. 200,- + kr. 30,-/m