BRUKSREGLER FOR OKSVAL BÅTHAVN SA

Bruksreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 15.11.2012, med ikrafttredelse f.o.m. 01.01.2013. Sist endret på ordinært årsmøte 30.03.2023.

Bruksregler for Oksval Båthavn SA (OBH), med regler for tildeling av båtplass, samt den årlige prisliste er å anse som tillegg til OBHs vedtekter. Vesentlig brudd på OBHs vedtekter, bruksregler, betalingsforpliktelser eller andre forordninger kan medføre eksklusjon fra havna i henhold til §18 i vedtektene.

 

 

1. Medlem

Bare medlemmer kan få båtplass i OBH. For å bli medlem, skal dette skriftlig meldes OBH på OBHs web-sider. Medlemmet blir godkjent når faktura på medlemsavgift er betalt. Ansiennitet blir regnet fra innregistreringstidspunkt (nytt medlemsnummer).

Båter med total lengde på inntil 14 meter kan tildeles plass i havnen. Med total lengde omfattes baugspyd og badeplattform (ikke daviter). Båter med en total lengde på over 14 meter kan få plass i havnen etter en vurdering av havnesjef og vedtak i styret. Dette omfatter også endring av eksisterende båters totale lengde. Styret skal basere sitt vedtak på en dokumentert vurdering av havnesjef som minimum inneholder;

   Dokumentasjon på båtens størrelse (lengde, bredde og vekt)

   Hvor båten er tenkt plassert i havnen

   En vurdering av egnethet basert på plassering i havnen. I en vurdering av egnethet skal forhold som fremkommelighet, sikkerhet og teknisk kapasitet i anlegget fremkomme.

En søknad om båt over 14 meter i havnen skal behandles så snart som mulig og innen 30 dager.

Gjesteplasser/korttidsplasser inntil 14 dager, kan avgjøres av havnesjefen.

Medlemmet blir oppført på en liste over medlemmer i havnen (andelsnummer/ medlemsnummer) med ansiennitet i overensstemmelse med dato på innbetaling av medlemsavgift.

2. Omsetning / fremleie skjer gjennom styret

All omsetning av bryggeplass og fremleie av båtplasser skjer etter ansiennitet gjennom styret til medlemmer på venteliste. Forsøk på privat fremleie vil medføre eksklusjon fra havna. Det blir jevnlig ført kontroll med dette, ved kontroll sjekk av registreringsnummer og bruk.

3. Eierplass

Medlemmer får tilbud om kjøp av eierplass i havnen etter ansiennitet når plass blir ledig. Med eierplass forstås et antall cm bredde bryggeplass, etter båtens største bredde, samt; 100 cm til fendring og andel av utriggerplass på A-bryggen, 50 cm til fendring og utriggere på plasser uten gangbare utriggere, 80 cm til fendring og andel av utriggerplass på alle øvrige plasser. Prisen fastsettes av Årsmøtet.

Uansett hvor mange cm man eier, skal det ikke brukes mer enn den bredde eierens båt til enhver tid har behov for. Eierplass betyr ikke automatisk fast plassering et sted i havna, selv om styret vil tilstrebe dette i størst mulig utstrekning. Medlemmer som ikke benytter seg av første gangs tilbud om kjøp av plass, må senere ta skriftlig kontakt med styret for å komme på ny venteliste for kjøp av plass.

4. Benyttelse av båtplass

Alle som ikke skal benytte sin plass, plikter innen 1. februar hvert år å informere havnen skriftlig om dette, i motsatt fall vil full årsavgift bli avkrevd selv om plassen senere blir fremleiet. For eiere som tidligere har leiet ut sin båtplass, vil styret gå ut ifra at dette fortsetter med mindre det gis skriftlig melding om det motsatte innen samme dato. Dette innebærer at endringer i status på om man skal benytte båtplassen, eller ikke, må gis innen 1. februar for å ha effekt i påfølgende sommersesong.

Det tillates ikke at en plass ikke er i bruk. En plass skal enten være belagt med eierens båt eller fremleiet gjennom OBH. Overtredelse av dette anses å være et vesentlig brudd på bruksreglene.

Sommerhavnen starter fjerde søndagen i april hvert år og avsluttes andre lørdagen i oktober. Vinterhavnen starter tredje søndagen i oktober hvert år og avsluttes tredje lørdagen i april. I tilfelle sammenfall med påske, utsettes stenging av vinterhavn og åpning av sommerhavnen med en uke. Det er påkrevet at båter som ikke ligger i helårshavn, respekterer disse fristene. Båteiere som unnlater å fjerne sine båter innen utløpet av fristen blir belastet med et gebyr per dag som angitt i prislisten.

5. Fremleieplass

All fremleie skal foregå gjennom OBH. Medlemmer tildeles fremleieplass etter ansiennitet. Er medlemmets båt større enn ledig fremleieplass, vil plassen tilbys neste medlem på listen dersom ingen annen praktisk løsning finnes. Førstnevnte vil tilgodeses med fremleieplass så snart stor nok plass foreligger. Fremleier disponerer normalt plassen for hele sommersesongen. I spesielle tilfeller kan plassene fremleies med klausul om at eiere ønsker å overta plassene på 14 dager varsel. Se punkt 4 ovenfor. Reduseres antall fremleieplasser, må de med kortest ansiennitet vike plass først.

Priser for fremleie er fastsatt i den årlige prisliste. Fremleier disponerer plassen først etter at fremleievgift er betalt. Fremleiere overtar de samme plikter og rettigheter som eiere i havnen med hensyn til vaktordninger og lignende.

6. Skadeansvar

Skade på havnen eller annens eiendom som skyldes skjødesløshet fra båteierens side, skal dekkes av eieren selv. Vanlig slitasje eller skader på havna som ikke skyldes skjødesløshet fra den enkelte båteier, dekkes av havnen.

7. Forsikring og registrering

Alle båter i havna skal være forsikret av båteier eller den som disponerer båten. Forsikringen skal minimum dekke berging av båten i havnen.  Medlemmene oppfordres til å registrere båten i småbåtregisteret eller skipsregisteret. Forsikringsbevis skal kunne fremvises på oppfordring.

8. Informasjonsplikt

Alle medlemmer skal være registrert i havnens medlemssystem Styreweb og benytte Gnist for å motta informasjon fra havnen. Medlemmene plikter å holde informasjon om seg selv og sin båt oppdatert til enhver tid. Dette omfatter også informasjon om forsikringsselskap og polisenummer.

9. Havneområdet

Det skal holdes meget sakte fart (kun styrefart) og minst mulig støy ved inn- og utfart. For å kunne opprettholde et godt forhold til havnens naboer, skal det vises spesielt hensyn til naboeiendommer som kan sjeneres av trafikk og støy fra havnen.

Av hensyn til ferdsel og sikkerhet er det forbudt å bade og fiske inne i havnen.

Eventuelle flytende gjenstander i havnebassenget som kan skade båt/propeller, plukkes opp og tas med inn til land.

Generelt pålegges alle brukere av havnen å sørge for at de selv og andre opptrer minst mulig støyende og til minst mulig sjenanse for naboer, slik at ro og orden kan opprettholdes. Det skal være ro i havnen etter kl. 23.00. Båteiere er ansvarlig for egne gjester.

Mindre vedlikehold om bord er tillatt (ikke større ombygging med støyende verktøy). Bruk av støyende redskap ved opptak, vedlikehold og reparasjon av båter tillates kun mellom

Mandag – fredag               kl. 09.00 - 21.00

Lørdag                               kl. 09.00 - 19.00

Søndag og helligdager      kl. 12.00 - 19.00

10. Bryggene

Fortøyning til bryggene må ikke forekomme unntatt ved anviste plasser. Tildelt plass vil tilgjengeliggjøres i Gnist. Tildeling av plass gis av daglig leder/havnesjef. Pris for ikke-medlemmer fremgår av prisliste.

Det er ikke tillatt med lagring av joller på bryggene eller fortøyd bak båten. Joller skal henges opp på egen båt.

Det er ikke tillatt å bruke sykkel på bryggene. Benytt eget sykkelstativ på parkeringen. Det er ikke tillatt å bruke grillutstyr på bryggene.

Hver båtplassbruker plikter å holde det rent og ryddig foran sin båtplass, samt holde oppsyn med utriggere, tekniske innretninger for vann og elektrisitet etc. Avfall, brukte batterier og liknende må ikke hensettes på bryggene. Når søppelkassene ved vaktbua er fulle, tas søppelet med hjem. Glass skal ikke kastes i søppelkassene. Oljesøl og lignende må ikke forekomme. Spillolje, oljefilter og lignende skal tas til miljøstasjonen og legges/helles i riktig beholder.

Som standard er utriggerne utstyrt med fenderlister. Ved behov for ekstra fendring skal dette bekostes av brukeren. Ekstra fenderlister kan kjøpes av havnen. Det er ikke tillatt med andre typer fenderlister uten spesiell tillatelse fra OBH.

11. Fortøyning og seilbåtsfall

Båten skal være festet med minst 4 riktig dimensjonerte tau med gummifjærer. Det er ikke tillatt å bruke stålfjærer fordi de lager generende lydstøy. Tauet skal være beskyttet der det kan gnages av. Større båter skal fortøyes med spring (langsgående). Beskrivelse av riktig fortøyning er oppslått i vaktboden. All fortøyning må fjernes etter sesongslutt. Fortøyning som ligger igjen blir fjernet.

Låskabel/kjetting må anordnes slik at de ikke skader fenderstokk eller utriggere.

Seilbåtfall skal være festet på en slik måte at de ikke slår mot masten og dermed lager unødig støy.

Brukere i havnen plikter å rette seg etter pålegg/henstillinger fra daglig leder/havnesjef vedrørende fortøyning, sikring og ettersyn av båter. Dersom pålegg ikke etterkommes, kan havnen utføre nødvendig sikring for båteiers regning.

Fortøy alltid båten for storm!

12. Strøm- og vannanlegg

Strøm betales etter forbruk.

Landstrømskabel

Maksimalt 25 meter lang i en lengde uten skjøter med ledningstverrsnitt minst 2,5 mm2 for merkestøm 16 A. Landstrømkabel skal gå direkte fra bryggen inn i båten. Kabelen får ikke surres rundt utriggere eller på annen måte som gjør at den kan komme i klem og bli utsatt for store påkjenninger. Strømkabel må ikke hindre fri ferdsel på bryggene. Vintertid skal kabelen legges slik at den ikke hindrer snørydding. Kabelbeskyttere ved strømtårnen skal benyttes.

Bading og landstrømskabler

For sikkerhet og bading i båthavner med landstrømanlegg gjelder følgende; Bading kan være forbundet med stor fare! Ref § 13 i forskrifter for el-anlegg. Håndbok ”Strøm om bord” utgitt av DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap).

”Det kan være farlig å bade mellom båter som ligger med landstrøm. Dersom det er en jordfeil eller en feilkobling om bord i en av dem, vil strømmen kunne gå fra for eksempel propellen eller drevet via den badende til terrenget (sjøbunnen eller jordsmonnet). Det elektriske sjokket kan være fatalt!”

Vannslange

Vannslange skal henges opp etter bruk. Ved eventuelle vannlekkasjer på anlegget skal daglig leder/havnesjef kontaktes. Havnen betaler for vannforbruket, så ikke la vannet renne umotivert.

13. Port og overvåkningssystem

Portene skal alltid være lukket og låst. Havneområdet er videoovervåket og portsystemet registrerer hvem som går inn og ut. Vakten kan åpne porten for gjester. Daglig leder/styret kan i tillegg overvåke havneområdet og port fra andre lokasjoner samt fjernstyre porten.

Gjør det til en vane å alltid registrere din kodebrikke selv om porten er ulåst eller åpnes av annen. Det gir vakthavende mulighet til å reagere om noen ulovlig passerer eller fjerner båten fra havnen.

Overvåkningssystemet sletter automatisk lagrete data, etter datatilsynets regler (hver 7. dag).

Ved strømavbrudd har porten i batteridrift i to timer. Deretter er det bare styret eller vakt som kan åpne porten. Kodebrikken er personlig og skal bare brukes innen brukeres familie. Andre gjester kan eventuelt mot depositum disponere kodebrikke som fås i vaktbua.

Styret vil automatisk avkode nøkkelbrikken om eiere/leiere ikke imøtekommer sine betalingsforpliktelser. Ved feil på porten, må dette rapporteres omgående.

14. Besøkende til havna

Båthavnen er låst, men vi skal praktisere et ”åpent sinn”, dvs;

   Naboer og andre som ønsker gå en tur på bryggene, ønskes velkommen.

   Mindreårige barn må ha følge av voksne.

   Den som har vakt og åpner for gjester er ansvarlig for at gjesten følger regelverket i havna.

   Medlemmer som benytter eksterne tjenesteleverandører, eller andre medlemmer som opptrer som dette, står ansvarlig for at disse etterlever havnens bruksregler og er kjent med disse.

Vakt som åpner for gjester, er ansvarlig for at de også forlater havna etter endt besøk.

15. Utsetting og opptak. Bruk av kranen

 

15.1.Bruk av kran

Formålet med reglene er å redusere konsekvenser og sannsynlighet for skader på person og materiell i forbindelse med bruk av kranen.

Kranen har en løftekapasitet på 5 tonn. Kran faller inn under «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)» https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357. Kran og bruk av kran skal være forsikret. Forsikringsselskapet setter per 2023 krav til at OBH fører tilsyn og kontroll med kranen og bruken av den. OBH må være forberedt på tilsyn og kunne dokumentere rutiner og hvordan disse håndheves.

 • Opprettelse av Krankomite

  Styret oppretter krankomite og utpeker en leder for komiteen. Leder for krankomiteen forholder seg til havnesjefen. Alle kranførere er med i krankomiteen. Styret utnevner hvert år kranførere på bakgrunn av godkjent opplæring og kompetanse, som styret har vurdert at vedkommende har. Utnevnelsen dokumenteres i internkontrollsystemet til OBH.

 • Sertifisering av kranen

  Kranen skal sertifiseres på nytt når det har gått mer enn 6 måneder siden sist den var i bruk. Sertifiseringen skal dokumenteres i internkontrollsystemet for OBH. Leder for krankomiteen skal påse at kranen sertifiseres etter gjeldende regelverk.

 • Drift av kranen

  Havnesjef tar imot bestilling på og betaling for kranløft. Havnesjef skal føre logg over bruk av kranen, herunder påse at avvik og hendelser blir dokumentert i internkontrollsystemet for OBH. Medlemmer skal kvittere ut at løftet er gjennomført og oppgi eventuelt avvik og hendelser.

 • Krankomiteen

  Krankomiteen forplikter seg til å tilby løft for medlemmer av OBH. Krankomiteen organiserer selv vaktlister for sommerhavnen.

  Alle kranførere plikter å bruke kranen utelukkende i henhold til sikkerhetskrav gitt i opplæring. Brudd på dette medfører at kranfører ikke lenger har rett til å føre kranen.

  Alle kranførere plikter å holde orden i området rundt kranen og skriftlig rapportere avvik og hendelser til havnesjef. Kranførere får godtgjørelse i henhold til årlig sats godkjent av Årsmøtet.

 • For båteiere

Pris på løft i kran er regulert i OBHs prisliste vedtatt av Årsmøtet. Det er ikke ønskelig at noen opptar kranen mer enn 24 timer og unntak må i så fall avtales med havnesjefen.

Reparasjoner og vedlikehold kan utføres av båteier eller personer som båteier leier inn. Reparasjoner og vedlikehold kan ikke utføres dersom dette medfører utslipp i strid med lover, regelverk, pålegg eller frivillig påtatte miljøkrav. 

15.2.Bruk av båtramper

Det er per i dag en kommunal rampe på sørsiden av havnekontoret til alment bruk. Rampen på nordvestsiden håndteres av båthavnen og er åpen for allmennheten.

15.2.Sjøsetting og opptak med kranbil

 Sjøsetting og opptak med kranbil kan foretas fra Oksval Brygge. Dette er ikke regulert av OBH og må følge eventuelle kommunale eller andre forhold på stedet.

16. Opplagsplass

OBH har ingen opplagsplasser for båter. Parkeringsplassene i området skal ikke benyttes til opplag av båter og/eller båthengere.

17. Vakter

Vaktlister og -regler publiseres via Gnist. Daglig leder/havnesjef setter opp liste på enklere gjøremål som vaktene kan utføre under roligere perioder på dag- og kveldstid. Nattevakt rydder, vasker i havnekontoret.

20. Vaktprotokoll

Vaktprotokoll skal føres. I protokollen kvitteres med lett leselig skrift navnet på den/dem som har deltatt i vakten. I tillegg innføres plasser som er leiet ut for natten og alle vesentlige hendelser som kan tenkes å være av interesse eller nytte på et senere tidspunkt. Vaktprotokoll brukes for senere kontroll av oppmøte og eventuell utstedelse av vaktgebyr.

22. Gjesteplasser

Gjestehavnen kan benyttes og betales etter gjeldende satser i prislisten. Betaling skjer ved bruk av OBH sitt gjestesystem.

23. Problemer

Ved alvorlige problemer med ro og orden kontaktes politiet. Informasjon gis til daglig leder/havnesjef og rapporteres i vaktprotokollen.

24. Beredskapsbåt

Spørsmål vedrørende beredskapsbåt, og bruk av denne, skal rettes til daglig leder/havnesjef.