VEDTEKTER FOR OKSVAL BÅTHAVN SA

Vedtektene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 15.11.2012, med ikrafttredelse f.o.m. 01.01.2013. Sist endret på ordinært årsmøte 22.05.2019.§ 1 Formål

Oksval Båthavn SA er et samvirkeforetak med forretningskontor i Nesodden Kommune. Formålet er etablering og drift av båthavn(er) for småbåter og ellers virke til fremme av medlemmenes interesser.

Havnen skal gi innbyggerne i Nesodden kommune et godt tilbud og basere sin drift på at havnens økonomiske midler i sin helhet benyttes til å sikre bærekraftighet, herunder å vedlikeholde og utvikle tilbudet.

§ 2 Andeler

Medlemmene betaler en andel ved innmelding, og hefter bare med sine andeler for selskapets forpliktelser. Andelenes størrelse er kr. 500,- og dekker etablering av medlemsforholdet. Andelen forrentes ikke i medlemsperioden og blir ikke tilbakebetalt ved avslutning av medlemsforholdet. Organisasjoner, sammenslutninger og enkeltpersoner kan være medlemmer. Medlemmer kan bare inneha 1 (en) andel og må være fylt 18 år for å bli medlem.

Medlemskapet kan kun overføres i rett oppad, eller nedad stigende linje innen familien og mellom ektefeller eller registrerte samboere/partnere. Styret skal gis skriftlig beskjed i hvert enkelt tilfelle. For alle andre tilfeller der medlemmet ikke har slektninger i rett oppad eller nedad stigende linje, vil medlemskapet opphøre.

Umyndige (under 18 år) kan disponere arvet plass ved verge, som må påta seg plikter vedrørende vakt og dugnader.

§ 3 Tegningsrett

Organisasjonen skal være åpen for nye medlemmer.

§ 4 Ordinært årsmøte

Organisasjonens høyeste myndighet er Årsmøtet.  Årsmøtet innkalles av styret.  På Årsmøtet har hvert fremmøtt medlem 1 (en) stemme. Medlemmet kan la seg representere ved fullmektig. Dog kan ingen være fullmektig for mer enn 1 (ett) medlem. Ordinært årsmøte skal avholdes så snart som mulig etter årsskiftet, og innkalling til Årsmøtet med tid og sted skal gis senest 3 uker før avholdelse. Innkallingen skal gis ved utsendelse pr. post eller med e-post til de som skriftlig har samtykket til dette. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 11 medlemmer møter.

Båtplasser i havnen skal, så langt det er forsvarlig, selges til medlemmene. Etter betaling av fastlagt innskudd har medlemmet en rett til å disponere en tildelt plass i havnen. Innskuddene er en finansiering av havneanlegget og er ikke rentebærende for medlemmet. De som benytter havnens båtplasser vil således hovedsakelig være plasseiere. Av denne grunn er Årsmøtet kun beslutningsdyktig når minst 2/3 av de tilstedeværende er båtplasseiere.

På Ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

 1. KONSTITUERING
  1. Registrering av stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  5. Spørsmål til dagsordenen
  6. Spørsmål om årsmøtet er lovlig innkalt
 2. RAPPORT FRA DAGLIG LEDER
 3. ÅRSBERETNING MED REGNSKAP FOR FOREGÅENDE ÅR
 4. BUDSJETT FOR INNEVÆRENDE ÅR
  1. Fastsetting av medlemskontingent, gebyrer og avgifter/priser
  2. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer og revisor samt rammer for honorarer til eventuelle komitéer
  3. Investeringer
  4. Samlet budsjett
 5. ENDRING AV VEDTEKTER
 6. VALG AV STYRELEDER OG STYREMEDLEMMER, REVISOR OG VALGKOMITÈ.
 7. INNKOMNE SAKER

 

Alle forslag som skal behandles på Ordinært Årsmøte, må være styret i hende senest 31. januar samme år.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til, og avholde, ekstraordinært årsmøte innen 1 måned etter at krav om dette er fremsatt av styret selv, revisor eller minst en tidel av medlemmene.

Hvis det innkalles til Årsmøte eller ekstraordinært årsmøte 2 ganger etter hverandre med minst 6 måneders mellomrom, uten at det møter så mange medlemmer at forsamlingen er beslutningsdyktig, kan de medlemmer som møter ved 2. gangs innkalling, ta de nødvendige beslutninger etter vedtektene. Dette gjelder kun for avgjørelser som krever alminnelig flertall.

§ 6 Styret

Styreleder og 4 styremedlemmer velges av Ordinært årsmøte. Spesielle regler vedrørende krav om representasjon av begge kjønn i styret inntreffer dersom medlemsantallet overstiger 1000 på det tidspunkt valget av nytt styre foregår.  Styrets leder og et flertall av styremedlemmer kan kun velges blant havnens båtplasseiere (ref §4, andre avsnitt). Styret velges for 2 år av gangen, slik at det hvert år trer ut minimum 2, maksimum 3, av de valgte medlemmer. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Oppgaver i styret fordeles av styremedlemmene selv i konstituering på første styremøte.
Styret har rett til å utnevne spesielle komiteer.

Styreleder skal sørge for at styret avholder møter minst 4 ganger hvert år eller så ofte som foretakets virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og vedtak.

§ 7 Styrets oppgaver, godtgjørelse for styret og komitéer

Styret skal lede foretakets virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og Årsmøtets vedtak, sørge for skikkelig forretningsførsel, regnskapsførsel, revisjon m.v. Styret skal fremlegge årsberetning, årsoppgjør samt driftsbudsjett til Årsmøtet.

Styret kan overlate kontroll, vedlikehold, nyanlegg, vakthold og daglig drift av havnen til andre mot vanlig godtgjørelse. Styret kan også søke juridisk eller annen sakkyndig bistand i den utstrekning det er nødvendig. Dog skal tiltak utover godkjent driftsbudsjett som etter forholdene må anses som vesentlige, godkjennes av Ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

Styret ansetter eller engasjerer daglig leder/havnesjef, og oppnevner komitéer som gjør spesielle innsatser/oppgaver for havnen. Komitéenes daglige virke organiseres og ledes av daglig leder/havnesjef.

Personer som sitter i havnens styre eller er ansatt/engasjert som daglig leder i havnen, skal utvise en ryddighet dersom de samtidig opptrer som tjenesteleverandør til havnen eller havnens medlemmer slik at dette ikke kan oppfattes å gå ut over andre pålagte eller avtalte oppgaver i den avtalte arbeidstiden. Bruk av havnens anlegg og utstyr i denne sammenheng, skal foregå på vegne av og på samme betingelser som for andre medlemmer.

Dersom daglig leder/havnesjef møter fast i styremøtene, vil han/henne belønnes på lik linje med styremedlemmene dersom annet ikke er angitt. Ingen i båthavnens styre eller komitéer kan motta godtgjørelse for mer enn ett verv.

Styremedlemmer har fritak for å gå vakter i havnen. En tilsvarende ordning gjelder for medlemmer av ovennevnte komitéer.

Operatører av havnens kran belønnes per kranløft i henhold til gjeldende satser.

Årsmøtet vedtar årlig medlemskontingent etter forslag fra styret. Styret skal videre foreslå årlige medlemsavgifter, leiegebyrer etc. overfor Årsmøtet som fatter vedtak. Forslagene fremmes som en helhetlig, revidert prisliste.

§ 8 Revisjon

Årsmøtet velger en kompetent person for 2 år av gangen som kan gjennomføre revisjon av regnskapet. Med revisjon menes, som et minimum, en gjennomgang av havnens regnskap og bilag for å kontrollere at dette er riktig ført og at godkjenningsrutiner er fulgt. Revisor kan gjenvelges.

Årsmøtet kan alternativt velge å engasjere et eksternt revisjonsselskap dersom tilfredsstillende ressurser ikke er tilgjengelig blant havnens medlemmer.

§ 9 Valgkomité

Alle valg som foretas av Årsmøtet, skal forberedes av en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomiteen velges av Årsmøtet for 2 år av gangen. 2 av medlemmene av valgkomiteen skal være båtplasseiere (ref §4, andre avsnitt). Medlemmer i valgkomiteen kan ikke være medlemmer i styret. Medlemmer i valgkomiteen kan gjenvelges.

Valgkomiteen avgir innstilling til Årsmøtet om

a) Valg av styremedlemmer, revisor og medlemmer av valgkomiteen.

b) Godtgjørelse til styret, eventuelle komiteer og revisor

§ 10 Fullmakt til å tegne Oksval Båthavn SA – prokura

Styret representerer laget utad, og dets navn tegnes av styreleder og ett styremedlem i felleskap. Prokura er tildelt styreleder og kasserer i fellesskap.

§ 11 Medlemmer – plikter og rettigheter

Alle medlemmer/andelshavere plikter å betale for avgifter og tjenester i henhold til gjeldende prisliste. Det gjøres ingen unntak for dette til noen medlemmer. Medlemmene plikter å ivareta havnens Bruksregler.

§ 12 Disponering av årsoverskudd

Et eventuelt årsoverskudd skal inngå i selskapets allmenne egenkapital.

§ 13 Vedtektsendringer

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med to tredjedels flertall.

Vedtektsendringer som innebærer (utdrag fra Samvirkeloven);

 1. vesentlege endringar av formålsføresegna,
 2. meir tyngjande heftereglar for medlemmane,
 3. skjerping i plikta til å gjere innskot i foretaket,
 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentleg skjerping av slik plikt, eller
 5. avgrensingar i retten til å tre ut,

krever tilslutning fra minst fire femdeler av de innkomne stemmene.

§ 14 Oppløsning

Beslutning om andelslagets oppløsning og disponering av dets midler kan bare fattes med 3/4 majoritet på Årsmøtet hvor minst 1/3 av medlemmene respektive 3/4 av båtplasseierne er representert. Ved en oppløsning av foretaket skal nettoformuen fordeles på foretakets medlemmer. Det presiseres at nettoformuen beregnes etter at plasseieres innskudd er tilbakebetalt. Dersom det ikke finnes midler til full tilbakebetaling av plasseieres innskudd, skal dette skje ved en beregning av plasseiernes relative andel av det totale innskuddet.

§ 15 Fortrinnsrett

Medlemmer med Nesodden Kommune som bostedskommune skal ha fortrinnsrett til båtplass fremfor utenbygdsboende.

§ 16 Innskudd

Når et medlem etter Årsmøtets retningslinjer av styret blir tildelt båtplass, plikter medlemmet å låne foretaket (rentefritt) den sum som tilsvarer båtplassens kostende. Denne pris fastsettes årlig av Generalforsamlingen. Denne sum kan ikke kreves tilbakebetalt med mindre medlemmet frasier seg båtplassen og det finnes nytt medlem som ønsker å kjøpe plass. Medlemmer som ikke er tildelt båtplass, har rett til å få innløst sin andel.

§ 17 Tildeling av plass

All tildeling av båtplasser skjer gjennom foretakets styre etter Årsmøtets retningslinjer. Det er ikke tillatt å overdra en båtplass uten gjennom foretakets styre. Styret godkjenner fremleie av båtplass. Slik fremleie må skje via styret, som foretar fremleie til medlemmer på venteliste etter ansiennitet.

Eksisterende båtplasseiere har fortrinnsrett til å utvide sine plasser før nye båtplasser tildeles.

§ 18 Mislighold av forpliktelser

Vesentlig brudd på båthavnens vedtekter, bruksregler, betalingsforpliktelser eller andre forordninger kan medføre eksklusjon eller utestengelse fra havna.

Styret skal gjøre en dokumentert vurdering av hva som anses vesentlig. Vedkommende medlem skal skriftlig varsles pr. rekommandert post eller ved personlig overlevering, der medlemmet innen 30 dager gis anledning til å anke. Oversendelse per e-post kan benyttes dersom det blir innhentet bekreftelse på at mottaker har mottatt innholdet i denne. Den som er stengt ute, kan kreve at styret legger vedtaket frem for Årsmøtet. Kravet må være satt frem innen en måned etter at medlemmet mottok skriftlig melding med opplysning om utestengelsen og om firsten for å kreve vedtaket lagt frem for Årsmøtet. For båtplasseiere kan skyldige avgifter o.a. trekkes av eiers innskudd ved sluttoppgjør. For medlemmer som er leietagere, kan skyldige avgifter o.a. overlates til inkasso.

Styret skal utøve godt skjønn og ta hensyn til personlige forhold ved vedtak om eksklusjon. Andelshavere skal varsle styret eller daglig leder dersom slike situasjoner oppstår så snart dette er mulig slik at unødvendige og ubehagelige situasjoner ikke oppstår.

Følgende gjelder spesiell behandling av manglende innbetaling av medlemsavgift. Medlemmer som ikke har betalt fakturert medlemsavgift og purregebyr i løpet året, vil bli automatisk strøket som medlemmer i slutten av året. Avgiften skal være purret minst 2 ganger. Medlemmene plikter selv å påse at medlemsavgiften betales.

§ 19 Ansvar

Oksval Båthavn SA er ikke ansvarlig for skade som forvoldes på eller av person eller båt i eller i tilknytning til båthavnen. Dette gjelder også i tilknytning til dugnad, vaktordninger o.a. Dersom det oppstår problemer av enhver art med båter i havna som påfører havnen merkostnader vil den enkelte båteier være ansvarlig for disse utgiftene. Båteier plikter til enhver tid å holde sin båt ansvarsforsikret og å melde aktuelt polisenummer til styret.

§ 20 Bruksregler og praksis ved tildeling av plass

Bruksregler for Oksval Båthavn, praksis ved tildeling av båtplass, samt den årlige prisliste er å anse som tillegg til Båthavnens vedtekter.